VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Etikai kódex

NYILATKOZAT AZ ÖNKÉNTES BETEGLÁTOGATÓI SZOLGÁLATRÓL

 1. Az önkéntes beteglátogatói tevékenység nem jelent munkaviszonyt. Az önkéntes saját felelősségére tartózkodik a kórházban.
 2. Az önkéntes beteglátogató szolgálatát bármikor, indokolás kötelezettsége nélkül megszüntetheti akár az önkéntes, akár az illetékes lelkigondozó vagy a lelkigondozók munkahelyi vezetője, az egyházmegyei kórházlelkész is. (Utóbbi esetben fellebbezési lehetőség nem áll rendelkezésre.)
 3. Amennyiben az önkéntes átmenetileg (2 hónap – 1 év) valamilyen okból (például családi vagy munkahelyi, esetleg egészségügyi problémák) nem tudja folytatni szolgálatát, szüneteltetésről beszélünk.
 4. Szolgálata idejére az önkéntes munkaköpenyt és kitűzőt kap használatra, amelyet viselni köteles, szüneteltetés vagy szolgálata megszűnése esetén köteles leadni.
 5. A körülményekre és a betegek állapotára tekintettel ápolt külsővel (tiszta köröm, haj, rendezett, tiszta ruházat, nem kivágott felső, nem rövidnadrág, sort) jelenik meg a szolgálatán.
 6. Szolgálata idején nem állhat alkohol, drog, tudatmódosító gyógyszerek hatása alatt.
 7. Az önkéntes vigyáz saját testi egészségére: amennyiben a kórházi osztályon különös fertőzés miatt lezárt kórterem van, vagy járványveszély esetén (például influenza) az ápoló személyzet utasításait követi. Fertőző beteget akkor sem köteles látogatni, ha arra engedélyt kap.
 8. Az önkéntes vigyáz a rábízottak testi egészségére: saját fertőző betegsége esetén tartózkodik a látogatástól.
 9. Legalább a kórházi osztályra való érkezéskor és onnét való távozáskor fertőtlenítő kézmosást végez.
 10. Az önkéntes vigyáz saját lelki egészségére: amennyiben egy-egy beszélgetés vagy egész szolgálata lelkileg valamiért különösen is megviseli, illetve saját életállapota megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a beteglátogatást, a lelkigondozó támogatását kéri, ha kell, átmenetileg szünetelteti szolgálatát. Saját problémáival nem terheli a betegeket, a betegek terheit, gondjait nem viszi haza szeretteihez, azaz be- és kimosakszik.
 11. Az önkéntes saját lelki egészsége és lelkiélete miatt is élő kapcsolatot tart fenn egyházával, annak szokásai szerint. Törekszik rá, hogy imaélete, Isten-kapcsolata rendezett legyen.
 12. Az önkéntes feladatát a lelkigondozó jelöli ki, egyeztetés után.  Részt vesz a következő szolgálatokban: betegek látogatása egy adott kórházi osztályon, ünnepi (és egyéb rendszeres) események lebonyolítása, szentmisékre, istentiszteletekre hívogatás, betegek odakísérése, lelkipásztori látogatás igényének összeírása.
 13. Nem tartozik az önkéntesek tevékenységéhez a betegek érték- és vagyontárgyainak (pénzének, iratainak, kulcsának, személyes tárgyainak) kezelése, személyes és hivatalos ügyeinek intézése. Az általában szokásos kisebb megbízásokon (például kérésre büféből vásárlás, vagy hozzátartozónak telefonálás) túlmenően az ilyen jellegű feladatokat az udvariasság szabályainak figyelembevételével visszautasítja.
 14. Segítő tevékenysége során az önkéntesnek kerülnie kell mindenfajta ártalom okozását. Ivásban, étkezésben csak tiszta tudatú, jól kooperáló betegek esetében vállalhat segítségnyújtást. Mobilizálásban való segítésnél mind a beteg, mind a saját érdekében kerülje a balesetveszélyes helyzeteket.
 15. A betegek között etnikai, nemzetiségi, vallási, felekezeti, társadalmi szempontok szerint nem tesz különbséget.
 16. Minden esetben tekintettel van a betegek emberi méltóságára. Kerül minden olyan tevékenységet, megnyilvánulást, amely sérti a személy méltóságát.
 17. A betegek függőségi helyzetét, vallási, politikai, vagy bármilyen előnyszerző célok elérésére nem használja fel. (Nem térít, nem akar meggyőzni.)
 18. Kötelezi a titoktartás minden a betegről vagy a betegtől kapott információ esetében. A titoktartási kötelezettség kiterjed mind a közölt, mind a birtokba jutott adatokra. A beteg öngyilkosságra való hajlamát, előkészületét viszont jelzi a lelkigondozónak vagy annak elérhetetlensége esetén az ápoló személyzet illetékes tagjának.
 19. Segítő tevékenységével kapcsolatban nem fogad el anyagi ellenszolgáltatást.
 20. Magatartásával, tevékenységével igyekszik bizalmat és megbecsülést szerezni az önkéntes szolgálatnak. Kerüli a zavaró, hangos beszédet, kioktató és megalázó hangnemet. Empatikusan, tapintatosan, szelíden, a meghallgatásra mindig készen van jelen a betegek között. A különféle egyházi szimbólumokat csak az alkalomnak megfelelően használja.
 21. A szolgálat keresztény szellemiségével nem összeegyeztethető elképzelésektől (például szellemgyógyászat, ezotéria) elhatárolódik.
 22. Önkéntes társaival együttműködik, rendszeresen részt vesz a csoport találkozóin.
 23. Szolgálatáról rendszeresen beszámol a lelkigondozónak, helyben megszokott módon (kisfüzet, személyes megbeszélés) mindig tartja vele a kapcsolatot.
 24. Az önkéntes szolgálatának irányítója a lelkigondozó, ezért bármely kérdés, probléma esetén először hozzá fordul.
 25. A sajtó számára a kórházlelkészi szolgálatról vagy az önkéntes beteglátogatói szolgálatról csak a lelkigondozó vagy az egyházmegyei kórházlelkész engedélyével nyilatkozhat.

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT