VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Püspök atya látogatása a kistarcsai kórházban
2018. március 28.

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök 2004-ben megalapította a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatát.  Egyházmegyei kórházlelkésznek kinevezte dr. Faragó Artúr atyát.

Püspök atya a szolgálat megalapításával elültetett egy magocskát, ami azóta kicsírázott, levelet bontott, és az elmúlt tizenhárom év alatt terebélyes, gyümölcsöket hozó fává növekedett.

A kórházlelkészi szolgálat feladata a kórházban fekvő betegek pasztorációja. A mai kor igényeinek megfelelően ennek a szolgálatnak arra a bibliai történetre kell válaszolnia, amit János evangéliumában olvashatunk: a Bethesda fürdőbeli gyógyításnál a beteg arról panaszkodik Jézusnak, hogy nincs embere, aki segítene rajta, hogy a gyógyító vízig eljuthasson. (Jn.5,6-7) Az egyházmegyei kórházpasztorációs terv erre a bethesdai igényre próbál válaszolni a lelkigondozói szolgálat tevékenységével.

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban is elindult 2005. júniusában a lelkigondozói szolgálat. A kórház vezetősége nyitott volt a lelkigondozói szolgálat által nyújtott komplex pszichés és spirituális támogatásra és betegkísérésre. Ennek módszere a terápiás hatású értékközvetítés, azaz a gyógyító jelenlét, empatikus meghallgatás, non direktív értelemkeresés, olyan segítő kapcsolat, amely spirituális erőtérben – Isten jelenlétében – történik.  Ugyanakkor a kórházlelkészi szolgálat segítő munkája nem csak a kórházban fekvő betegekhez és hozzátartozójukhoz szól vagy az ambuláns ellátást igénylőkhöz, hanem a beteg embert ellátó és gyógyító team minden tagjához. A kórház mindenkori vezetősége dr. Fónyad Gábor, dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos örömmel fogadta a szolgálatot. 2011-ben a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója dr. Trombitás Zoltán lett. Megismerkedett a kórházban tevékenykedő lelkigondozói szolgálattal és támogatásáról biztosította.  A főigazgató és az őt körülvevő vezetőség összes lelki programot és ünnepi alkalmat készségesen támogatja, és ahol teheti, részt is vesz benne. Ilyen rendszeres lelki és ünnepi programok a kórház életében: szombat délelőtt betegek miséje, Betegek Világnapi ünnepség, nagyböjti lelkinap, Szó-Zene-Áhítatok, Adventi lelki napok, 24 órás Szentségimádás, 24 órás ökumenikus dicsőítő alkalom, Ökumenikus Bibliamaraton, Luca-napi betlehemezések a környékbeli iskolák diákjainak közreműködésével; karácsonyi énekes-zenés látogatás az ünnepet kórházban töltő minden betegnél. Ezenkívül más módon is próbál a szolgálat jelen lenni: ünnepekre megjelenő Kísérő című újsággal, amit minden beteg kézhez kap, valamint a fekvőbeteg osztályokon elhelyezett faliújságokkal, amelyek által a beteg emberek segítséget kaphatnak életük nehéz kérdéseire.

A kistarcsai Flór Ferenc Kórház a tizenhárom év alatt ráérzett arra a mélységes igényre, amely a ma emberében a rohanó világ és a hétköznapok mókuskereke által eléggé háttérbe szorul: hogy a test és a lélek nincsen egymás nélkül. Ebben a kórházban a vezetőség és rajtuk keresztül a gyógyító személyzet is él a lelkigondozói szolgálat által nyújtott lehetőségekkel, amin keresztül a beteg ember lelkének ápolása is megvalósulhat.  A test hat a lélekre, de a lélek épülése által a test is gyógyul.

Mivel dr. Beer Miklós püspök atya nyugdíjba vonulása közeledik, ezért a Pest Megyei Flór Ferenc kórház vezetősége ünnepélyesen meghívta őt, hogy az elmúlt tizenhárom éves kórházi szolgálatot megköszönje neki. Erre az örömteli találkozásra március 27-én, nagyhét keddjén került sor. Püspök atya az egész délelőttöt a kórházban töltötte: találkozott a vezetőséggel, néhány osztály életébe is bepillantást nyerhetett, többek között a rehabilitációs osztályon részt vett egy szó-zenés áhítaton is. Ezt az áhítatot a lelkigondozók úgy állították össze, hogy az előadási részbe bevonták az osztály dolgozóit és betegeit is. Ilyen áhítatok rendszeresen vannak ezen az osztályon, mivel a főorvos asszony, dr. Barta Zsuzsanna, fontosnak tartja a betegek lelki épülését is. A mostani alkalmon püspök atya, a vezetőség, az osztály dolgozói, a lelkigondozók és az önkéntesek együtt énekeltek a betegekkel és a szép versek, történetek által közösen próbáltak ráhangolódni a nagyhétre és a húsvéti örömre: hogy Krisztus feltámadt, itt él közöttünk. Püspök atya az áhítat végén kedves szavakkal, lelket emelő áldásokkal kívánt mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket. Az áhítat reggelén a betegek nagy része kis lapocskákra kéréseket, vágyakat írt fel, amit a püspök atya magával vitt Vácra, hogy majd egy szentmise keretében imádkozik a kérések meghallgatásáért.

Az áhítat végén lehetősége volt a püspök atyának a kórházlelkészi szolgálattal, dr. Faragó Artúr atyával, a lelkigondozókkal és az önkéntesekkel, egy kis időt eltölteni a Flór Ferenc teremben.  Ebben a közös időben fényképeken keresztül elmeséltük neki, hogy milyen nagy öröm számunkra, hogy ilyen nyitott és fogadókész ez a kórház a lelki életre, a szolgálatunkra.

Ferenc pápa az idei virágvasárnapi beszédében nagyon sokszor megfogalmazza, hogy örüljetek, mert „áldott, aki az Úr nevében jön!” Hangsúlyozza, hogy ne engedjétek, hogy megfélemlítsenek titeket, mert a kereszt, a nyomorúság, a félelmek és a hiányok fölött van más is. Arra biztat mindenkit, minket is, hogy tudjunk a nagypéntek keresztjén felülemelkedni és hirdetni az örömhírt, éljenezni azt, aki visszaadta méltóságunkat, reményünket. Merjünk kiabálni és örülni, mert keresztény emberként éreznünk kell, hogy az Öröm, Krisztus a főszereplő.

Ezekkel az örömökkel, a test és lélek egységével zártuk mi is a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban ezt a nagykeddi napot és kívánjuk, hogy Krisztus feltámadásának örömhíre, a püspök atya áldása ne csak a kórház dolgozóira és betegeire szálljon, hanem az egész magyar népünket áldja és örvendeztesse meg a Jóisten.

Szabóné Szekeres Ildikó és Bálint Brigitta, lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT