VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod!
2021. április 2.

Így húsvét előtt elgondolkoztam, – miközben mindegyre Pilinszky verse, Händel és Bach zenéje járt a fejemben, hogy igen, Isten célja az volt, hogy egy­szülött Fia megváltsa a világot. Látta, milyenek az emberek. A nyomorúságos, bűnös, sötét lelkű emberek, akikért ezt meg kell tenni, pedig képesek lesznek a Messiást meg is ölni. Mert Ő jött, „hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt.” (Jn.1,11) A sok jótett, a csodálatos gyógyítá­sok, Lázár feltámasztása, tanítások, ke­nyérszaporítás, vízenjárás, mind igazol­hatta, hogy ő a Messiás, de nem hitték. Nem fogadták be a világosságot. Elárulták, elfogták, törvény elé citál­ták, mert nem volt bátorságuk magukra vállalni, hogy megöljék. Aztán mégis­csak elérték, hogy keresztre feszítsék. „Bemene azért Pilátus a törvényház­ba, és szólítja vala Jézust és mondá néki: Te vagy a zsidók királya? Felele Jézus: az én országom nem e világból való. Mon­da azért néki Pilátus. Király vagy hát te csakugyan? Felele Jézus: te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonysá­got tegyek az igazságról. Mindaz, aki igazságból való, hallgat az én szómra. Monda néki Pilátus: Micsoda az igaz­ság? (Jn18,33-38) A választ nem várja meg Pilátus, ha­nem csak annyit mond: „Én nem találok benne semmi bűnt”. Aztán a népre bízta a döntést. A nép pedig eldöntötte a „koncepciós per” végeredményét.

Krisztus teljesítette az Atya akaratát, de az Atya dicsőséget szánt Neki. „Mert megölhették hitvány zsoldosok / és meg­szűnhetett dobogni szíve / Harmadnapra legyőzte a halált / Et resurrexit tertia die”. Krisztus, feltámadásával fényes győ­zelmet hagyott ránk, ránk hagyta a vilá­gosságot! Aki igazán keresztény, annak ott vilá­gít lelkében: a keresztséggel megkapta, a Lélek által. Manapság kezd újra teret nyerni, eluralkodni a Sötét, és annak erői. Ne félj befogadni és hordozni a Vi­lágosságot, világítani vele a sötétségben. Lehet, hogy sokan értelmetlennek tart­ják, vagy éppen gyűlöletesnek, ki akar­ják oltani. Akkor is, minden kis szikra fontos. Utat mutat másoknak, bátorítja az ingadozókat. A fénynek győznie kell. Manapság is.

A Világosság fényében azt is meglá­tod, mi az Igazság. Meglátod, hogy Krisztus értünk jött a világra, eltörölt minden bűnt. Megtapasztalod az Atya szeretetét. Felismered, hogy ki az igazi Király. Nem mondod: „Wir haben keinen König”. Íme, volt és van Királyunk, fel­támadott. Velünk vagy, Aki a szívekben uralkodol, legyőzöd a sötétséget és jobbá teszed ezt az elszabadult világot. Add, hogy így legyen!

„Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod!”

Dr. Sasváry Erzsébet
Salgótarján




© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT