VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Betegségedben is veled vagyok - Szentségimádás a váci irgalmasrendi kápolnában
2016. február 14.

24 órás szentségimádást szervezett a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata a Váci Irgalmasrendi Kórház kápolnájában a betegek világnapja alkalmából. Az imanap 12-én, pénteken este 17 órakor, szentmisével kezdődött. A mise kezdetén a váci Jávorszky Kórház ápolási igazgatója, Kárpáti Zoltán köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, milyen fontos, hogy ne csak a munkahelyen találkozzanak az egészségügyi dolgozók, hanem Jézus előtt is. Párhuzamba állította a 24 órás betegágy melletti szolgálatunkat a 24 órás lelki nappal. Ezután az egyházmegyei kórházlelkészség vezetője, dr. Faragó Artúr atya mutatta be a szentmisét a szépszámú megjelent egészségügyi dolgozó, lelkigondozó, önkéntes beteglátogató, az imanaphoz társuló civilek és a kórház néhány betege jelenlétében. Homíliájában hangsúlyozta, hogy az egyház a betegek világnapjával is szeretné jelezni a betegek számára, hogy törődik velük. De ugyanilyen szeretettel figyel az egészségügyben dolgozókra is, hiszen a két közösség nem választható el egymástól, egymásért vannak, együtt haladnak. A betegek és az értük fáradozók számára is Jézus az erőforrás. Amikor az áldozásra került a sor, a kórházlelkész végigjárta a kórház szobáit is, mialatt a kápolnában énekeltek, rózsafüzért imádkoztak. A szentmise befejezése után pedig a betegek szentségében részesültek az Irgalmaskórház fekvőbetegei.

Ezt követően óránkénti váltásban imádkoztak-elmélkedtek a jelentkező kórházi dolgozók, lelkiségi csoportok, váci és környékbeli plébániai csoportok, énekkarok, illetve felkért atyák. Minden órának volt egy előre deklarált imaszándéka, úgy mint: rákbetegekért, haldoklókért, szenvedélybetegekért, gyermekáldásért, kórházkápolnáért, ápolókért, kisegítő személyzetért, kórházban elhunytakért stb. Előre beosztotta a kórházlelkészség azt is, hogy melyik órában melyik kórházi egységért, osztályért könyörgünk kiemelten. Voltak a nap folyamán csendben, elmélkedéssel töltött időszakok, rózsafüzér, kóruséneklés, taizéi énekek, görög katolikus szertartású imaóra is.

Szintén nagy számú hívő vett részt a záró szentmisén, melynek keretében dr. Beer Miklós váci megyéspüspök és Kozma Imre OH atya, a házigazda Irgalmasrend képviselője kiszolgáltatták a betegek kenetét is az arra jelentkezőknek, akik a város egyházközségeiből érkeztek.

Az egészségügyi dolgozók nevében köszönjük, hogy igen értékes, rengeteg lelki élményt nyújtó napot szervezett a kórházlelkészség – reméljük, hagyományteremtő jelleggel!

Dr. Bénik Tamás főorvos

24 órán át az irgalmas Jézus jelenlétében  - "Jézus életem, erőm, békém..."

Régi vágyunk vált valóra, amikor a Betegápoló Irgalmasrend Váci Kórházával közösen, 24 órás szentségimádást tartottunk a kórház kápolnájában, a betegek világnapja alkalmából.

Az egész napot átölelő imaalkalom által nagy lelki gazdagodást, békét, sok erőt kaptunk. Megtapasztalhattuk az összefogás erejét. Találkozást Istennel és emberrel, ami erőforrásává vált betegeknek, és az értük fáradozóknak, az őket áldozattal szolgálóknak egyaránt.

Hálával és köszönettel tartozunk a Jóistennek, hogy elültette szívünkbe a vágyat a szentségimádási alkalom iránt, valamint azért is, hogy megáldotta ezt a törekvésünket.

De hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik azonosultak kezdeményezésünkkel és hozzájárultak ennek a lelki gazdagságot adó napnak a megvalósulásához:

- dr. Beer Miklós megyés püspöknek, hogy számos elfoglaltsága mellett elfogadta meghívásunkat, és vállalta a záró szentmise bemutatását,

- P. Kozma Imre OH atyának, a Betegápoló  Irgalmasrend magyarországi vezetőjének, hogy ő is velünk ünnepelt,

- dr. Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkésznek, hogy támogatott minket az imanap megvalósításában,

- mindkét kórház vezetőségének, hogy örömmel fogadták a közös ima lehetőségét, betegekért, orvosokért és mindazokért, akik a betegek szolgálatába valamilyen módon bekapcsolódnak,

- Bubrik Miklós görög katolikus áldozópapnak és közösségének, akik liturgiájukkal színesítették ezt a napot,

- dr. Csáky Tibor, dr. Sánta János és Péntek Zsolt atyáknak, hogy elfogadták hívásunkat és együtt imádkoztak velünk,

- Simon András grafikus művésznek, aki rendelkezésünkre bocsátotta a „Sosem vagy egyedül” és a „Betegségedben is veled vagyok” című grafikáit, hogy felhasználhassuk plakátjainkra, és az erre az alkalomra készült szentképeinkre,

- a Kármán családnak, akik a nyitó szentmisén teljesítettek zenei szolgálatot, és a szentségimádásba is bekapcsolódtak,

- a Jávorszky Ödön kórház imaszolgálatot vállaló dolgozóinak, a váci Kalász közösségnek, a nagymarosi katolikus közösségnek, a váci Názáret közösségnek, a kisváci Regőczy kápolna énekkarának, a Jézus Szíve kórusnak, a váci Barátok temploma Gyertyaláng kórusának, valamint azoknak a testvérnek, akik egyénileg kapcsolódtak be a szentségimádásba, és imáikkal, énekeikkel szolgáltak ebben a 24 órában,

- Horváth Antal kántornak, aki a záró szentmisén teljesített szolgálatot,

- az önkéntes beteglátogatóinknak, akik úgy, ahogy egész évben, most is hűségesen szolgáltak, segítettek a megvalósításban,

- végezetül, de nem utolsó sorban azoknak a betegeknek, akik a szentségimádási órabeosztásunkat figyelve, a kórházakban, a betegágyaikon lélekben kapcsolódtak be a közös imába,

- valamint azoknak is, akik imáikkal támogattak bennünket, hogy áldásos, gyümölcsöző legyen ez az alkalom.

Az irgalmas Isten áldása legyen mindannyiuk életén, és szolgálatán!

Jéger Sándorné, Kiss Tiborné, Polónyiné Maretta Judit - lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT